Informace o zpracování osobních údajů účastníků kurzu Znalecká činnost podle nové právní úpravy, konaného dne 11.11.2022 v Brně.

Pro pokračování klikněte na tlačítko "Dále" na konci stránky.

Informace o správci osobních údajů

Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT v Brně“) v souvislosti s účinností výše uvedeného Nařízení (dále i „Nařízení GDPR“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vutbr.cz.

Informace o osobních údajích, které jsou o účastnících kurzu zpracovávány

Správce údajů zpracovává o účastnících kurzu (subjektech údajů) následující osobní údaje:

 1. Jméno a příjmení
 2. Titul(y)
 3. Datum narození
 4. Místo narození
 5. Fakturační a korespondenční adresa fyzické osoby
 6. Číslo osobního bankovního účtu fyzické osoby
 7. E-mailová adresa
 8. Číslo telefonu

Dále jsou o účastnících zpracovávány tyto údaje:

 1. Název zaměstnavatele
 2. Fakturační adresa zaměstnavatele
 3. DIČ
 4. Číslo bankovního účtu zaměstnavatele
 5. Obor, odvětví a specializace znalecké činnosti, označené účastníkem kurzu

Zákonnost zpracování osobních údajů

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je smlouva.

Informace o době zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje uvedené pod body a. až f. a další údaje uvedené pod body i. až n. budou v listinných a elektronických informačních systémech VUT uchovávány po dobu 10 let od data konání kurzu, poté budou příslušné dokumenty s osobními údaji posouzeny a buď předány do archivu VUT v Brně, nebo skartovány, obdobným způsobem budou řešeny osobní údaje v elektronických informačních systémech (archivace nebo výmaz). Osobní údaje uvedené pod body g. a h. budou v listinných a elektronických informačních systémech VUT uchovávány po dobu 6 měsíců od data ukončení kurzu, poté budou tyto osobní údaje vymazány.

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.
Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu epodatelna@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.
Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz.